pccc

CÁC QUY ĐỊNH VỀ PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY

Luật số 27/2001/QH10 ngày 29/6/2001 về Phòng cháy và chữa cháy; Luật số 40/2013/QH13 ngày 22/11/2013 Sửa đổi bổ sung một số điều về Luật phòng cháy và chữa cháy; Văn bản hợp nhất số 17/VBHN-VPQH ngày 13/12/2013 về Luật phòng cháy và chữa cháy; Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 quy định chi tiết […]
Đọc tiếp

Đăng nhập