Dây an toàn, Dây an toàn toàn thân
phuong-cham-ban-hang