Dây an toàn bán thân, day an toan ban than
phuong-cham-ban-hang
Dây an toàn bán thân